ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: องค์กร-สมาคม-มูลนิธิ | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3582
ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง

สถิติรายเดือน :: 2545

4.33K PageViews::Monthly:1:0Unique IP::Monthly:1:0Session ::Monthly:1:0 PageViews::Monthly:2:0Unique IP::Monthly:2:0Session ::Monthly:2:0 PageViews::Monthly:3:0Unique IP::Monthly:3:0Session ::Monthly:3:0 PageViews::Monthly:4:0Unique IP::Monthly:4:0Session ::Monthly:4:0 PageViews::Monthly:5:0Unique IP::Monthly:5:0Session ::Monthly:5:0 PageViews::Monthly:6:0Unique IP::Monthly:6:0Session ::Monthly:6:0 PageViews::Monthly:7:445Unique IP::Monthly:7:84Session ::Monthly:7:403 PageViews::Monthly:8:1022Unique IP::Monthly:8:206Session ::Monthly:8:825 PageViews::Monthly:9:1774Unique IP::Monthly:9:580Session ::Monthly:9:1320 PageViews::Monthly:10:1765Unique IP::Monthly:10:454Session ::Monthly:10:1374 PageViews::Monthly:11:4230Unique IP::Monthly:11:424Session ::Monthly:11:2309 PageViews::Monthly:12:2820Unique IP::Monthly:12:369Session ::Monthly:12:1570
3.46K
2.60K
1.73K
866
0
Monthly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายเดือน
เดือน/ปี ใน 1 ปี
Page View Unique IP Unique Session
กรกฎาคม 2545 445 84 403
สิงหาคม 2545 1,022 206 825
กันยายน 2545 1,774 580 1,320
ตุลาคม 2545 1,765 454 1,374
พฤศจิกายน 2545 4,230 424 2,309
ธันวาคม 2545 2,820 369 1,570
Totals 12,056 2,117 7,801


Copyright © 2001 Truehits.gits.net.th. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)