ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: องค์กร-สมาคม-มูลนิธิ | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3582
ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง

สถิติรายเดือน :: 2546
3.86K PageViews::Monthly:1:3755Unique IP::Monthly:1:597Session ::Monthly:1:1940 PageViews::Monthly:2:2665Unique IP::Monthly:2:497Session ::Monthly:2:1725 PageViews::Monthly:3:2622Unique IP::Monthly:3:332Session ::Monthly:3:1351 PageViews::Monthly:4:656Unique IP::Monthly:4:194Session ::Monthly:4:451 PageViews::Monthly:5:766Unique IP::Monthly:5:298Session ::Monthly:5:636 PageViews::Monthly:6:1111Unique IP::Monthly:6:485Session ::Monthly:6:895 PageViews::Monthly:7:1041Unique IP::Monthly:7:469Session ::Monthly:7:911 PageViews::Monthly:8:1443Unique IP::Monthly:8:667Session ::Monthly:8:1257 PageViews::Monthly:9:1440Unique IP::Monthly:9:702Session ::Monthly:9:1231 PageViews::Monthly:10:620Unique IP::Monthly:10:255Session ::Monthly:10:546 PageViews::Monthly:11:648Unique IP::Monthly:11:318Session ::Monthly:11:574 PageViews::Monthly:12:0Unique IP::Monthly:12:0Session ::Monthly:12:0
3.08K
2.31K
1.54K
771
0
Monthly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายเดือน
เดือน/ปี ใน 1 ปี
Page View Unique IP Unique Session
มกราคม 2546 3,755 597 1,940
กุมภาพันธ์ 2546 2,665 497 1,725
มีนาคม 2546 2,622 332 1,351
เมษายน 2546 656 194 451
พฤษภาคม 2546 766 298 636
มิถุนายน 2546 1,111 485 895
กรกฎาคม 2546 1,041 469 911
สิงหาคม 2546 1,443 667 1,257
กันยายน 2546 1,440 702 1,231
ตุลาคม 2546 620 255 546
พฤศจิกายน 2546 648 318 574
Totals 16,767 4,814 11,517


Copyright © 2001 Truehits.gits.net.th. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)