ประวัติย่อ คุณอำนาจ พัฒน์ทอง

1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ พัฒน์ทอง
สถานภาพสมรส : แต่งงานแล้ว (นางนุชนาถ พัฒน์ทอง) มีบุตร 2 คน

2. ตำแหน่งปัจจุบัน
ประกอบกิจการส่วนตัว และได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาโรงงานหลายแห่ง

3. วุฒิการศึกษา
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ปว.ส. (เคมีสิ่งทอ)
- คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ)

4. ประสบการณ์
- บริษัทไทยทรีคอทจำกัด
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกเตรียมผ้า (3 ปี) หัวหน้าแผนกย้อม (3 ปี) หัวหน้าแผนกตกแต่งสำเร็จ (3 ปี) หัวหน้าฝ่ายโรงงาน-1 ผู้ควบคุมโรงงาน (รวมระยะเวลาทำงาน 17 ปี)
- บริษัทนครปฐมพิมพ์ย้อมจำกัด (1 ปี)
- บริษัทชนะเรซินฟอกย้อมจำกัด
ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน (3 ปี)
- บริษัท P.P.Texile จำกัด
ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน (3 ปี)
- บริษัทไทยทรีคอทจำกัด
ตำแหน่งผู้จีดการทั่วไป (1 ปี)
- บริษัทไทย Leader (ไทยลี) จำกัด
ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (1 ปี)
- บริษัทพงษ์พัฒนาฟอกย้อมจำกัด
ตำแหน่งหุ้นส่วน (2 ปี)
รวมระยะเวลาทำงานในโรงงานฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ (28 ปี)

5. ผลงาน
ได้รับเชิญจากบริษัทต่างๆ เข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการผลิต

---------------------------------------