ประวัติย่อ คุณชิโนทัย พรหมหิตาทร

(Mr. CHINOTHAI PROMHITATORN)

1. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษา

สถานศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปว . ส .)

เคมีสิ่งทอ

31 มี . ค . 2537

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

( วศ . บ .)

วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

8 มี . ค . 2540

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2. ประวัติการทำงาน

1. บริษัท Consumer Product Inspection and Testing จำกัด ( ราษฎร์บูรณะ ) ปี 2538-2540 ตำแหน่ง Quality

Control (Q.C.)

2. บริษัท Gramma Textile Industries จำกัด ปี 2540-2542 ตำแหน่ง หัวหน้าห้องทดลอง

3. บริษัท Dystar (Thailand) จำกัด ปี 2542-2545 ตำแหน่ง Laboratory Technician

4. บริษัท Consumer Products Inspection and Testing ( ประเทศไทย ) จำกัด ปี 2545- ปัจจุบัน ตำแหน่ง

Assistant Manager (Lab Division)

3. ประวัติการฝึกอบรม

1. การฝึกอบรมเรื่อง “ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ” วันที่ 18 ธันวาคม พ . ศ . 2540 จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก

2. ดูงานต่างประเทศเรื่อง “ การผลิตสีย้อมสังเคราะห์ ” ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 – วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2543

3. ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช .) ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี โครงการกิจกรรมบริการปรึกษา ทางอุตสาหกรรม (Industrial Consultancy Services; ICS) เรื่อง “ การแก้ไขปัญหาในโรงย้อมของห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านฝ้ายพรหมชนะ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ . ศ . 2543 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ . ศ . 2543 (6 เดือน )

4. ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช .) ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี โครงการกิจกรรมบริการปรึกษาทางอุตสาหกรรม (Industrial Consultancy Services; ICS) เรื่อง “ การพิมพ์สิ่งทอด้วยซิลค์สกรีนและการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัทเอเชียอีโค่ทัช จำกัด ” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ . ศ . 2544 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ . ศ . 2544 (6 เดือน )

4. ความเชี่ยวชาญพิเศษ

1. การเทียบสี ด้วยตาเปล่า และด้วยระบบคอมพิวเตอร์

2. วิธีการปฏิบัติงานในห้องทดลอง และวิธีทดสอบเน้นด้านความคงทนของสี

3. ความปลอดภัยในโรงงาน

---------------------------------------