ประวัติย่อ คุณ สมชิต เรืองรักเรียน

1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชิต เรืองรักเรียน
สถานภาพสมรส : แต่งงานแล้ว

2. ตำแหน่งปัจจุบัน
ประกอบกิจการส่วนตัว และได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาโรงงานหลายแห่ง

3. วุฒิการศึกษา
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ปว.ส. (เคมีสิ่งทอ)

4. ประสบการณ์

5. ผลงาน
ได้รับเชิญจากบริษัทต่างๆ เข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการผลิต

---------------------------------------

15-09-2551