ประวัติย่อ คุณปิยะพงษ์ อัศวศุภฤกษ์

1. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษา

สถานศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.ส.)

เคมีสิ่งทอ

2533

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วศ.บ.)

วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

2536

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

กำลังศึกษาระดับปริญญาโท      

 

2. ประวัติการทำงาน
1. บริษัท ชนะเรซิ่นฟอกย้อม จำกัด ระยะเวลา 2 ปี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายย้อม
2. บริษัท โอเรียนท์ พริ้นติ้ง จำกัด ระยะเวลา 2 ปี ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพิมพ์ / รักษาการผู้จัดการโรงงาน
3. บริษัท เชียงแสง อินดัสตรี้ จำกัด ระยะเวลา 2 ปี ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ควบคุมการผลิต
4. บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ระยะเวลา 8 ปี ตำแหน่ง ฝ่ายขายและเทคนิค
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
3. ความเชี่ยวชาญพิเศษ
1. กระบวนการฟอกย้อมพิมพ์สิ่งทอ
2. กระบวนการตกแต่งสิ่งทอ

 

---------------------------------------