ประวัติย่อ คุณประภาส พัฒนอมร

คุณประภาส พัฒนอมร
(PRAPAS PATTANAAMORN)


1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถานศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 2518 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ประวัติการทำงาน
สถานที่ทำงาน ปีที่เริ่มทำ-สิ้นสุด รวมเวลา (ปี) ตำแหน่ง
บริษัทสหยูเนี่ยนจำกัด 2518-2524 6 หัวหน้าฝ่ายย้อมเส้นด้าย
บริษัทไทยคาร์เปตแฟคเตอรี่จำกัด 2524-2528 4 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัทจงสถิตย์จำกัด 2528-2533 5 หัวหน้าฝ่ายย้อม

บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทยจำกัด (ไทปิง) 2533-2534 1 ผู้จัดการฝ่ายผลิต
หจก. ซุ่นเฮงหลีการทอ 2534-2536 2 หัวหน้าฝ่ายย้อม
บริษัทนำสินการย้อมจำกัด 2536-2539 3 หัวหน้าฝ่ายเทคนิค

3. ประวัติการฝึกอบรม
3.1 วิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากกองอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2517 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
3.2 วิชาการฟอกย้อมและการตกแต่งสำเร็จ จากกองอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519
3.3 หลักสูตรหัวหน้างาน-หัวหน้าแผนก รุ่นที่ 13 จากบริษัทสหยูเนี่ยนจำกัด และบริษัทในเครือ ระหว่างวันที่ 2-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
3.4 หลักสูตรศิลปการบังคับบัญชางาน รุ่นที่ 1/2522 จากศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม พ.ศ. 2522
3.5 หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมจำกัด ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2522
3.6 หลักสูตรการควบคุมคุณภาพสำหรับหัวหน้างานจากศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน พ.ศ. 2523
3.7 หลักสูตร Q.C.Circle จากบริษัทสหยูเนี่ยนจำกัด ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
3.8 หลักสูตรการบริหารงานสำหรับหัวหน้ารุ่นที่ 3 จากบริษัทสหยูเนี่ยนจำกัด และบริษัทในเครือระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
3.9 พ.ศ. 2538 เดินทางไปศึกษางานเกี่ยวกับกรรมวิธีผลิตสีย้อม และเทคนิคการย้อมสีต่างๆ จากบริษัท SUMITOMO ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 10 วัน
3.10 พ.ศ. 2540 เดินทางไปศึกษางานเดี่ยวกับกรรมวิธีผลิตเคมีช่วยย้อม และเทคนิคการย้อมต่างๆ จากบริษัท Bohme ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เป็นเวลา 10 วัน


4. ความเชี่ยวชาญพิเศษ
4.1 การเตรียมผ้า และเส้นด้ายสำหรับการฟอก ย้อม และตกแต่งสำเร็จ
4.2 ชำนาญทางการย้อมเส้นใยธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าฝ้าย และเส้นด้ายฝ้าย มากกว่า 20 ปี
4.3 มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมคุณภาพสิ่งทอ

---------------------------------------

15-09-2551