Description: D:\New_website\Banner.jpgDescription: D:\2012_6\New_website\About_us.jpgDescription: D:\2012_6\New_website\Objective.jpgDescription: D:\2012_6\New_website\E-learning.jpgDescription: D:\2012_6\New_website\Manual.jpgDescription: D:\2012_6\New_website\Lesson.jpgDescription: D:\2012_6\New_website\Training.jpgDescription: D:\2012_6\New_website\Webboard.jpgDescription: D:\2012_6\New_website\Contact_us.jpg

 

Description: D:\2012_6\new2.gifขอเชิญฟังเสียง ดร.อภิชาติ ในการให้สัมภาษณ์ รายการ SMEs TODAY FM 101MHz วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2549 เวลา 12.15-12.30 น. ที่นี่ครับ (wav file)Description: D:\2012_6\new2.gif

------------------------------

Description: D:\2012_6\new2.gifสัมภาษณ์ ผศ.ดร.อภิชาติ เรื่อง โครงการ ITAP สวทช. และเรื่อง การพัฒนาการย้อมในชนบท แนวทาง และอนาคต ที่นี่ครับ Description: D:\2012_6\new2.gif

-------------------------
หนังสือกระบวนการทางเคมีสิ่งทอเล่มนี้เหมาะ สำหรับ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ช่างเทคนิค และผู้ที่สนใจ 240 บาทเท่านั้น พิเศษสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ลดเหลือ 200 บาทต่อเล่ม (หมายเหตุ กรุณาถ่ายบัตรประจำตัวนักเรียน หรือนักศึกษามาแนบด้วย) สำหรับบุคคลธรรมดา ราคา 240 บาท สนใจติดต่อ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ โทรสาร 0 2549 3665

----------------------------------

ท่านสามารถดูตารางธาตุได้ที่นี่ โดยท่านสามารถ ทราบค่าต่างๆได้ อาทิ เป็นธาตุตัวที่เท่าไร ค่าโมเลกุล ความทนต่ออุณหภูมิ ฯลฯ

ตรวจสอบตารางธาตุ

 

รายการหนังสือ-วีซีดี ผลงานของ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ

Assistant Prof. Dr. Apichart's TEXT BOOKS

Description: D:\2012_6\new2.gifดาวน์โหลดใบสั่งซื้อได้ที่นี่ครับ (pricelist) Description: D:\2012_6\new2.gif

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 1, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ง ทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542 หน้า 1-105.

เนื่อหา :

บทนำทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมผ้าและเส้นใย, การคำนวณที่ใช้ในกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ, น้ำที่ใช้ในกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ, การเตรียมผ้าฝ้าย และใยผสม, การเซตตัวด้วยความร้อน, การเผาขน, การลอกแป้ง, การทำความสะอาด, การฟอกขาว, การเมอร์เซอร์ไรซ์ และการคอสติกไซซ์,การเติมสารฟอกนวล, การนำน้ำ พลังงาน และเคมีภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่

เหมาะสำหรับ :

ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอ จนถึงพนักงานในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ (แผนกเตรียมสิ่งทอ)

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย จนถึงปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องการย้อมสีแบบต่อเนื่อง สำหรับผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์ และเซลลูโลส, พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542 หน้า 1-132.

เนื่อหา :

ขอบเขตการย้อมสี, การทำให้สีติด, การผนึกสี, สีดิสเพิร์ส, สีซัลเฟอร์, สีรีแอคทีฟ, สารฟอกนวล, สีแนฟธอล, สีวัต, การทำงานของระบบการย้อมแบบต่อเนื่อง, กระบวนการเตรียมผ้าก่อนย้อม, วิธีตัดสินผลของการ Treat ก่อนการย้อมทุกกรรมวิธี, การเซตตัวด้วยความร้อน, วิธีการย้อมแบ่งโดยพิจารณาจากกระบวนการย้อม, การย้อมด้านพอลิเอสเตอร์ด้วยกระบวนการ Thermosol, คำแปลศัพท์เทคนิค

เหมาะสำหรับ :

ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอ จนถึงพนักงานในโรงงานย้อมสิ่งทอ (แผนกย้อมแบบต่อเนื่อง)

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 2,
พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542 หน้า 1-150.

เนื่อหา :

สีและการมองเห็นของตามนุษย์, ทบทวนสมบัติของเส้นใยสิ่งทอ, การเตรียมวัสดุสิ่งทอ, สีและการจำแนกสี, พื้นฐานที่นักศึกษาต้องใช้ในการปฏิบัติการย้อมสี, การจำแนกสีย้อม และกระบวนการทำให้วัสดุสิ่งทอติดสี, สีย้อมเส้นใยเซลลูโลส, สีย้อมสำหรับเส้นใยสังเคราะห์, สีที่ไม่ละลายน้ำ, สัญลักษณ์สากลของป้ายสำหรับการดูแลรักษาเสื้อผ้า,การพิมพ์สิ่งทอ, การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ

เหมาะสำหรับ :

ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอ จนถึงพนักงานในโรงงานฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย จนถึงปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

Parys, M. C., ER3: Concept in Modern Dyeing, Department of Textile and Chemical Engineering,
Faculty of Engineering Technology, Rajamangala Institute of Technology, 1992. (แปลและเรียบเรียงโดย อภิชาติ สนธิสมบัติ และวัฒนชัย ตรุศบรรจง, เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)

เนื่อหา :

บทนำ, การเน้นด้านการตลาด, แนวความคิด (ER)3 ของการย้อมสมัยใหม่ (ด้านสีย้อม กระบวนการย้อม และกระบวนการหลังการย้อม), บทสรุป

เหมาะสำหรับ :

พนักงานในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ จนถึงผู้บริหารโรงงาน และเจ้าของโรงงาน

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ปานกลาง จนถึงยาก

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ และสมประสงค์ ภาษาประเทศ เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เส้นใย
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541 หน้า 1-16.

เนื่อหา :

การจำแนกเส้นใยชนิดต่างๆ, เส้นใยเซลลูโลส และเส้นใยสังเคราะห์บางชนิด

เหมาะสำหรับ :

ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอ จนถึงพนักงานในโรงงานฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย (เป็นพื้นฐานของกระบวนการฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ)

 

รายชื่อหนังสือ :

Holme, I., The Method of Improvement Productivity and Quality in Dyeing and Finishing Factory,Seminar in Garments & Textile Asia'90, July 5-8, 1990. (แปลและเรียบเรียงโดย ชัยยุทธ ช่างสาร และอภิชาติ สนธิสมบัติ)

เนื่อหา :

บทนำ, การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการย้อม (ด้านกระบวนการเตรียมผ้า การย้อมสี) บทสรุป

เหมาะสำหรับ :

พนักงานในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ จนถึงผู้บริหารโรงงาน และเจ้าของโรงงาน

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ และ สุรพล ตรงต่อศักดิ์ ในหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิตในโรงย้อม, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิตในโรงย้อม, วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2541 ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

เนื่อหา :

วัตถุดิบทางด้านสิ่งทอ (ดร.สมประสงค์), การผลิตผ้าเบื้องต้น (ดร.สมนึก), การปรับปรุงประสิทธิ-ภาพและการเพิ่มผลผลิตในโรงย้อม (ดร.อภิชาติ และ อ.สุรพล) และการควบคุมคุณภาพในโรงย้อม (อ.ประเสริฐ)การปรับปรุงประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตในโรงย้อมบทนำ, แนวความคิด, ปัจจัยที่ทำให้เกิดการย้อมสีถูกต้องในครั้งแรก, การย้อมสี, ปัจจัยสำคัญสำหรับการเลือกสีย้อม หรือกระบวนการย้อมสี, การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2000 สำหรับประเทศอังกฤษ, กฎหมายเกี่ยวกับ AOX, กระบวนการที่ได้รับการพัฒนา และกระบวนการใหม่ๆ, ฯลฯ

เหมาะสำหรับ :

พนักงานในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ จนถึงผู้บริหารโรงงาน และเจ้าของโรงงาน

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ปานกลาง จนถึงยาก

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ, คู่มือนักย้อมสี: ข้อมูลที่สำคัญที่นักศึกษาเคมีสิ่งทอควรรู้, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542 หน้า 1-84.

เนื่อหา :

หน่วย SI, ชื่อสารเคมี และสูตรเคมีของสารที่ใช้ในโรงงานฟอกย้อม, แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่สำคัญๆ สำหรับการย้อมสี, วัสดุสิ่งทอ, คำนิยาม, การทดสอบวัสดุสิ่งทอหลังการเตรียม, ค่าความกระด้างของน้ำ, การคำนวณในโรงย้อม, ประเภทเครื่องจักรในการย้อม ฯลฯ

เหมาะสำหรับ :

เป็นคู่มือของนักศึกษาเคมีสิ่งทอ พนักงานในโรงงาน และผู้บริหารโรงงาน

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์ระบบทางเคมีสิ่งทอ เชิงวิศวกรรม (หัวข้อเรื่องการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตในโรงย้อม), ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542, หน้า 1-57.

เนื่อหา :

บทนำ, แนวความคิด, ปัจจัยที่ทำให้เกิดการย้อมสีถูกต้องในครั้งแรก, การย้อมสี, ปัจจัยสำคัญสำหรับการเลือกสีย้อม หรือกระบวนการย้อมสี, การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2000 สำหรับประเทศอังกฤษ, กฎหมายเกี่ยวกับ AOX, กระบวนการที่ได้รับการพัฒนา และกระบวนการใหม่ๆ, ฯลฯ

เหมาะสำหรับ :

พนักงานในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ จนถึงผู้บริหารโรงงาน และเจ้าของโรงงาน

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ปานกลาง จนถึงยาก

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการย้อมเส้นใยพอลิเอสเตอร์ และเส้นใยไนล่อน, สัมมนาที่ บริษัท พี.แอล. จอห์น อินดัสทรีส์ จำกัด วันที่ 29 ตุลาคม 2542 และ 6 พฤศจิกายน 2542, หน้า 1-86.

เนื่อหา :

วัสดุสิ่งทอ, เส้นใยสังเคราะห์, สีดิสเพิร์ส, สีแอซิด, สีเมทัลคอมเพล็กซ์, เครื่องย้อมชนิดต่างๆ, การควบคุมคุณภาพในห้องทดลอง, การควบคุมคุณภาพในโรงย้อม ฯลฯ

เหมาะสำหรับ :

พนักงานในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ (เส้นใยพอลิเอสเตอร์ และเส้นใยไนล่อน)

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย จนถึง ปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการทำความสะอาดและ การฟอกขาวเส้นใยโปรตีน และเส้นใยสังเคราะห์, สัมมนาที่ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ, 14 และ28 สิงหาคม 2542, หน้า 1-37.

เนื่อหา :

เส้นใยไหม และเส้นใยขนสัตว์, การทำความสะอาด, การฟอกขาวเส้นใยโปรตีน, การคาร์บอไนซิ่ง ฯลฯ

เหมาะสำหรับ :

พนักงานในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ (เส้นใยโปรตีน และเส้นใยสังเคราะห์)

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย จนถึงปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องบรรยายภาพรวมการตกแต่ง สำเร็จสิ่งทอ, สัมมนาที่
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ, 30 ตุลาคม 2542, หน้า 1-35

เนื่อหา :

การตกแต่งเชิงกล และการตกแต่งด้วยสารเคมี

เหมาะสำหรับ :

พนักงานในโรงงานตกแต่งสิ่งทอ และนักออกแบบสิ่งทอ

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย จนถึงปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ, คู่มือรวบรวมที่อยู่ของเว็บไซต์ต่างๆ ทางด้านสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แฟชั่น
เส้นใยสังเคราะห์ วัสดุศาสตร์ หน่วยงานราชการไทย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทย หรือคนไทย
เป็นเจ้าของ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-47.

เนื่อหา :

เป็น Link สำหรับเว็บไซต์ต่างๆ จำนวนประมาณ 2,000 เว็บ แบ่งเป็นหมวดหมู่ (ภายในเรียงตามลำดับตัวอักษร)

เหมาะสำหรับ :

นักศึกษา พนักงาน ผู้บริหารโรงงาน นักออกแบบสิ่งทอ และผู้สนใจ

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ, หลักการพิมพ์เสนอโครงการวิชา PRE-PROJECT, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-12.

เนื่อหา :

หลักเกณฑ์ในการเสนอโครงการ, จรรยาบรรณนักวิจัย, จรรยาบรรณวิศวกร

เหมาะสำหรับ :

นักศึกษา และนักวิจัยที่ต้องการเขียนขอโครงการ

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ และสมประสงค์ ภาษาประเทศ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เส้นใย,
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2549, หน้า 1-134.
Description: D:\2012_6\new2.gif.

เนื่อหา :

บทนำเกี่ยวกับคำนิยาม และคุณสมบัติที่สำคัญของเส้นใย, การจำแนกเส้นใยชนิดต่างๆ, เส้นใยเซลลูโลส (ฝ้าย แฟล็กซ์), เส้นใยโปรตีน (เส้นใยขนสัตว์ โมแฮร์, ขนอูฐ, ขนแพะ, ขนเฟอร์, ไหม), เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ (วิสโคส และอะซิเตด), เส้นใยสังเคราะห์ (พอลิเอสเตอร์, พอลิเอไมด์, อะไครลิก, ยางยืด)

เหมาะสำหรับ :

ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอ จนถึงพนักงานในโรงงานฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย (เป็นพื้นฐานของกระบวนการฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ)

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการพิมพ์วัสดุสิ่งทอ, ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-76.

เนื่อหา :

บทนำเกี่ยวกับการพิมพ์สิ่งทอ, ผ้าขึงสกรีน, กรอบสกรีน, การขึงผ้าขึงสกรีนบนกรอบสกรีน และการเคลือบกาวอัด, การทำแม่พิมพ์, แป้งพิมพ์ และการเตรียมแป้งพิมพ์, การเตรียมผ้าก่อนพิมพ์, การพิมพ์สิ่งทอบนวัสดุ, การทำแห้ง และการผนึกสีบนวัสดุ, กระบวนการซักล้างและกำจัดสีส่วนเกินออกจากวัสดุที่พิมพ์แล้ว

เหมาะสำหรับ :

ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอ จนถึงพนักงานในโรงงานพิมพ์สิ่งทอ (เน้นซิลค์สกรีน)

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย จนถึงปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

สุชาติ อินทรโชติ และอภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาสารช่วยทางสิ่งทอ, ภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-103.

เนื่อหา :

สารช่วยทางเคมีสิ่งทอ เฉพาะสารเคมีที่นิยมใช้ ประมาณ 37 ชนิดรวมถึงการใช้งานของสารในงานเคมีสิ่งทอ

เหมาะสำหรับ :

นักศึกษาเคมีสิ่งทอ และผู้มีพื้นฐานทางเคมีดีพอสมควร

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ปานกลาง จนถึงยาก (บางช่วงยากมาก)

 

รายชื่อหนังสือ :

สุชาติ อินทรโชติ และอภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการย้อมสีสิ่งทอ 2,
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544, หน้า 1-71.

เนื่อหา :

เส้นใยพอลิเอสเตอร์, การย้อมเส้นด้ายพอลิเอสเตอร์เพื่อผิวสัมผัส, การย้อมเส้นใยผสมพอลิเอสเตอร์ผสมเซลลูโลส, เครื่องย้อมผืนผ้า (แบบต่อเนื่อง และแบบดูดซึม), การคำนวณต้นทุนการผลิต ฯลฯ

เหมาะสำหรับ :

ผู้ที่อ่านเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการทาง เคมีสิ่งทอ 1 และ 2 มาก่อน

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาระบบการตกแต่งสิ่งทอ 2, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544, หน้า 1-118.

เนื่อหา :

การตกแต่งเชิงกล และการตกแต่งเชิงเคมี สำหรับเส้นใยเซลลูโลส ใยโปรตีน และใยสังเคราะห์

เหมาะสำหรับ :

ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอ จนถึงพนักงานในโรงงานตกแต่งสิ่งทอ และนักออกแบบสิ่งทอ

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย จนถึงปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ, คู่มือรวบรวมที่อยู่ของเว็บไซต์ต่างๆ ด้านสิ่งทอและเคมีสิ่งทอ (เล่มที่ 2), ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545, หน้า 1-59.

เนื่อหา :

เป็น Link สำหรับเว็บไซต์ต่างๆ จำนวนประมาณ 2,000 เว็บ แบ่งเป็นหมวดหมู่ (ภายในเรียงตามลำดับตัวอักษร) ต่อจากเล่มแรก

เหมาะสำหรับ :

นักศึกษา พนักงาน ผู้บริหารโรงงาน นักออกแบบสิ่งทอ และผู้สนใจ

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ, กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ (Textile Chemical Processing) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545, หน้า 1-327

เนื่อหา :

เส้นใยทางสิ่งทอ, การคำนวณด้านเคมีสิ่งทอ, การเตรียมวัสดุสิ่งทอ, การย้อมสีวัสดุสิ่งทอ, การพิมพ์วัสดุสิ่งทอ, การตกแต่งวัสดุสิ่งทอ, สัญลักษณ์การดูแลรักษาเสื้อผ้า และคำศัพท์เคมีสิ่งทอ

เหมาะสำหรับ :

นักศึกษาวิศวกรรมสิ่งทอ, เคมีสิ่งทอ, เสื้อผ้าสำเร็จรูป นักศึกษาคหกรรมศาสตร์, ผ้าและเครื่องแต่งกาย นักศึกษาที่สนใจ พนักงาน ผู้บริหารโรงงานสิ่งทอ ฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ หรือผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปนักศึกษา และผู้สนใจ

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย

จัดจำหน่ายโดย :

ราคาทั่วไป 240 บาท (ราคานักศึกษา ราคา 200 บาท)

 

รายชื่อหนังสือ :

อภิชาติ สนธิสมบัติ, ระบบการย้อมสิ่งทอ 1 (เครื่องย้อมวัสดุสิ่งทอ), คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545, หน้า 1-59

เนื่อหา :

การจำแนกเครื่องจักรที่ใช้ในการย้อมสีสิ่งทอ (ตามกระบวนการย้อม), การจำแนกเครื่องจักรที่ใช้ในการย้อมสีสิ่งทอ (ตามลักษณะของวัสดุสิ่งทอ), การย้อมเส้นใย, การย้อมเส้นใยลักษณะสไลเวอร์, การย้อมเส้นด้าย, การย้อมผืนผ้า, การย้อมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

เหมาะสำหรับ :

นักศึกษาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ และผู้สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการย้อมสี

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย-ปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีด้านสิ่งทอ (Textile Material Safety Data Sheet; TMSDS) ดาวน์โหลดฟรีที่นี่ครับ 2546

เนื่อหา :

สารเคมีที่มีใช้ในงานเคมีสิ่งทอ เช่น กรดมด กรดน้ำส้ม โซดาไฟ โซเดียมคาร์บอเนต ฯลฯ และตัวอย่างอุบัติเหตุที่พบบ่อยๆ ในโรงงานเคมีสิ่งทอ

เหมาะสำหรับ :

ผู้สนใจทุกคน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงานฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย-ปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

การจัดทำกิจกรรม 5ส และการจัดทำระบบ คุณภาพ ISO 9001:2000 (2546)

เนื่อหา :

กิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ สร้างนิสัย) และระบบคุณภาพ ISO 9001:2000

เหมาะสำหรับ :

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา และผู้สนใจทุกคน

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย-ปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

เอกสารประกอบการประชุมประจำปี สวทช. เรื่อง “นาโนเทคโนโลยี ความท้าทายของประเทศไทย” หัวข้อเรื่อง “นาโนเทคโนโลยีในงานด้านสิ่งทอ และงานที่เกี่ยวข้อง” (inkjet-ภาพสี) (2547)

เนื่อหา :

นาโนเทคโนโลยีในงานด้านสิ่งทอและงานที่เกี่ยวข้อง

เหมาะสำหรับ :

ผู้สนใจทุกคน และผู้บริโภคที่ต้องการความรู้ด้าน นาโนเทคโนโลยี

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย-ปานกลาง

 

 

รายชื่อหนังสือ :

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร “การเตรียม สิ่งทอ” เรื่อง การทำความสะอาดสิ่งทอ (2547)

เนื่อหา :

การเตรียมวัสดุสิ่งทอ เรื่อง การทำความสะอาดเส้นใยต่างๆ เช่น ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ ฯลฯ

เหมาะสำหรับ :

นักศึกษาเคมีสิ่งทอ และผู้มีพื้นฐานทางเคมีดีพอสมควร

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ปานกลาง

 

รายชื่อ :

VCD การบรรยายเรื่องนาโนเทคโนโลยี กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ยาว 59 นาที) (2547)

เนื่อหา :

เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เหมาะสำหรับ :

ผู้สนใจทุกคน และผู้บริโภคที่ต้องการความรู้ด้าน นาโนเทคโนโลยี

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย-ปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต (2548)

เนื่อหา :

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตประเภทต่างๆ เช่น หยดตามความต้องการ หยดอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ประเภทของกระดาษ ประเภทของ หมึกที่ใช้ กระบวนการเตรียมก่อน/หลังการพิมพ์อิงค์เจ็ต

เหมาะสำหรับ :

ผู้สนใจทุกคน

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย-ปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

Hot Textile Websites (2548) (สั่งซื้อได้ที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ)

เนื่อหา :

เว็บไซต์หลายๆ เว็บไซต์แยกตามประเภท พร้อมแผ่นซีดี 1 แผ่น ที่สามารถเชื่อมโยงตามเว็บไซต์เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ :

ผู้สนใจทุกคน

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย-ปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

สุดยอด...เทคนิคการจัดการในโรงย้อมและโรงพิมพ์สิ่งทอ (2549) ภาพสี

เนื่อหา :

ภาพรวมของเทคนิคการจัดการในโรงย้อม-พิมพ์สิ่งทอ part แรก เป็นการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการ รัดเข็มขัด เลือกคนให้ถูกกับงาน เลือกใช้กระบวนการที่เหมาะสม ฯลฯ (ใช้เงินน้อยมาก) part สอง เป็นการแนะนำเครืื่องมือ เครื่องจักรใหม่ๆ ที่ต้องลงทุนสูง มาช่วยโรงงานของท่าน โดยที่ลองทำ part แรก แล้วแต่ยังไม่พอใจต้องการลดต้นทุน หรือมีกำไรมากขึ้น

เหมาะสำหรับ :

ู้สนใจ เจ้าของกิจการ-ผู้บริหาร และนักศึกษาเคมีสิ่งทอ

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย-ปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

นาโนเทคโนโลยีสำหรับสิ่งทอ (ธ.ค. 2549) ภาพสี

เนื่อหา :

เนื้อหาใหม่สำหรับนาโนเทคโนโลยีสำหรับสิ่งทอ เพื่อนำไปทำ Functional Textiles

เหมาะสำหรับ :

ผู้สนใจทุกคน และผู้บริโภคที่ต้องการความรู้ด้าน นาโนเทคโนโลยี

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย-ปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ :

CT เทคโนโลยีสะอาดสำหรับโรงงานฟอกย้อม พิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ (2550)

เนื่อหา :

อะไรคือเทคโนโลยีสะอาด ตัวอย่างจริงของเทคโนโลยีสะอาด ที่สามารถลดต้นทุนได้จริงใน/นอกประเทศ พร้อมยกตัวอย่าง ให้เจ้าของ-ผู้บริหารโรงงานได้ตระหนักถึงการทำให้ประหยัด ลดของเสีย เพิ่มศักยภาพการผลิต เพื่อชีวิตดีขึ้น ของชุมชน และโลกของเรา

เหมาะสำหรับ :

ผู้สนใจทุกคน (เน้นผู้บริหาร-เจ้าของโรงงาน)

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย

 

รายชื่อหนังสือ :

รายงานสรุปผลการทัศนศึกษาดูงาน โครงการ"การปรับปรุงเทคโนโลยีและเพิ่มผลผลิต ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ" ITMA 2007 Germany และ Politecnico di Torino Sede di Biella, Italy (2551)

เนื่อหา :

ดร.อภิชาติ ได้รับทุนจาก สวทช. ให้เดินทางไปเยี่ยมชมงาน ITMA 2007 และประเทศอิตาลี จึงทำรายงานไว้ให้ทราบ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่กำลังจะมาเยือนในไม่ช้านี้

เหมาะสำหรับ :

ผู้สนใจทุกคน (เน้นผู้บริหาร-เจ้าของโรงงาน)

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ :

ง่าย

 

รายชื่อหนังสือ

108 ปัญหาจริงจากโรงงานฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ (เล่มที่ 1) (2552)

เนื้อหา

จากประสบการณ์จริงที่เคยทำงานทั้งหมด นำมาเขียน เพื่อให้ผู้อ่านไปต่อยอดความคิด-แก้ไขปัญหาได้จริง (โรงงานย้อมสีสิ่งทอ)

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจ และเจ้าของโรงงาน

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ

ง่าย-ปานกลาง

 

รายชื่อหนังสือ

108 ปัญหาจริงจากโรงงานฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ (เล่มที่ 2)

(2554)

เนื้อหา

จากประสบการณ์จริงที่เคยทำงานทั้งหมด นำมาเขียน เพื่อให้ผู้อ่านไปต่อยอดความคิด-แก้ไขปัญหาได้จริง (โรงงานตกแต่งสิ่งทอ)

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจ และเจ้าของโรงงาน

ระดับความยากง่ายในการเข้าใจ

ง่าย-ปานกลาง

ฯลฯ

หมายเหตุ เนื้อหาที่เขียนไว้เป็นการจัดแบบคร่าวๆ ห้ามมิให้ผู้ใดลอกและจัดลำดับเนื้อหาแบบเดียวกับหนังสือที่ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติเขียนไว้ในที่นี้
- เอกสารทั้งหมด ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใด คัดลอก ถ่ายรูป พิมพ์ หรืออัดสำเนาโรเนียวหนังสือทั้งเล่ม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ เว้นแต่จะได้ตกลง และยินยอมจากผู้เขียนก่อน (มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุด โดยไม่มีการประนีประนอมยอมความใดๆ ทั้งสิ้น)

 

วีดีโอซีดี เรื่อง "นาโนเทคโนโลยีสำหรับงานสิ่งทอ" เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "การทำความสะอาดสิ่งทอ" การจัดทำกิจกรรม 5ส และการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2000

ผลงาน ผศ.ศุภวิทย์ ลวณะสกล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แก๊สซิไฟเออร์ คลิ๊กดู VDO ที่นี่ครับ (พลังงานทดแทนน้ำมัน!!!)

ท่านผู้อ่านสามารถโหวตแสดงความพึงพอใจ กับเว็บไซต์ของเราได้ที่นี่ครับ ขอบคุณครับDescription: D:\2012_6\new2.gif

 

 

  หนังสือรวมสุดยอดเว็บไซต์สิ่งทอทั่วโลก Hot Textile Websites เล่มใหม่ เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ นักศึกษา ผู้สนใจด้านสิ่งทอ ราคา 150 บาท สนใจติดต่อ... สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492-9

โครงการความร่วมมือในอนาคต

เร็วๆ นี้จะมีข่าวดีสำหรับโครงการความร่วมมือครับ ระหว่างมหาวิทยาลัย Leeds ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ โครงการ ITAP สวทช. ประเทศไทย อดใจรอสักนิดครับ

 

 

ประมวล ภาพที่ 1 าพที่ 2

การสัมมนา เรื่อง สุดยอดการจัดการสิ่งทอ : เทคโนโลยีสะอาด ทำกำไรได้จริงหรือ? ในวันที่ 26-27 พ.ค. 2548 ถ้าท่านต้องการหนังสือประกอบการสัมมนา สามารถติดต่อได้ที่ อ.อภิชาติ ครับ

--------------------------------

Interview with Dr. Apichart

บทสัมภาษณ์ ดร.อภิชาติ

คลิ๊กที่นี่ครับ

--------------------------------

Blog ที่นี่ครับ หากท่านต้องการจะโพสต์ข้อมูลที่นี่

ผลงานของ ผศ.ดร.อภิชาติ

บทสัมภาษณ์รายการ "ความรู้สู่ชุมชน" วิทยุเพื่อการศึกษา FM 92 MHz วันที่ 30 มิ.ย. 2548 เวลา 13.30-14.30 น.คลิ๊กที่นี่ (22 Minutes)

เครื่องย้อมพลังงานแสงอาทิตย์ (งานวิจัย) จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 11 สิงหาคม 2548 และจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 26 สิงหาคม 2548 คลิ๊กที่นี่ ชมวีดีโอคลิป จากรายการรู้รักษ์พลังงาน สถานีโทรทัศน์ไอทีวี วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2548 Movie Here

เครื่องผลิตโฟม สำหรับการย้อมที่ใช้น้ำกว่าปกติ (งานวิจัย) ชมวีดิโอคลิป จากรายการรู้รักษ์พลังงาน สถานีโทรทัศน์ไอทีวี วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2548 Movie Here

บทสัมภาษณ์คุณสุนทร ไกรตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ที่ได้รับคำปรึกษาจาก ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ภายใต้โครงการ ITAP สวทช. คลิ๊กที่นี่

15-09-51

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ การบรรยายเรื่อง "นาโนเทคโนโลยีกับงานสิ่งทอ" Nanotechnology in Textiles V.4.00 ฟรี!

คลิ๊กที่นี่ครับ

----------------------------------

สนใจอยากให้คณะที่ปรึกษา ttcexpert.com เข้าช่วยเหลือธุรกิจ ของท่าน ttcexpert.com สามารถติดต่อได้ที่นี่ โทร. 0 2549 3666 หรือ โทรสาร 0 2549 3665 ครับหรืออยากทำโครงการ... ติดต่อโครงการ ITAP สวทช. ที่ คุณวรรณรพี โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1379

 

เขียนติชมได้ที่นี่ครับ! Guest Book

Description: D:\2012_6\images\linkthinkdan.gif

สนใจติดต่อโฆษณาได้ที่

drapichart2006@hotmail.com

ค่าสปอนเซอร์เหล่านี้จะนำมาปรับปรุงเว็บ ให้บริการได้ดีกว่านี้ครับ ขอบคุณครับ

จากใจ ผศ.ดร.อภิชาติ

Asking for your helps, please.

เนื่องจากเว็บไซต์นี้เปิดบริการฟรี ให้กับพวกท่านมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ถ้าหากท่านต้องการ จะสนับสนุนผม ให้สามารถทำงาน เพื่อสังคม มากกว่านี้ เช่น ช่วยเหลือให้สามารถจัดการสอนออนไลน์ ซื้อหนังสือ ตำราจากต่างประเทศให้ หรือหาผู้ช่วย ในการทำอีเลิร์นนิ่งให้ดีกว่านี้ เป็นต้น เพื่อเราจะร่วมกันทำเว็บนี้ ให้เป็นแหล่งความรู้ ที่ดีแห่งหนึ่ง ให้กับนักศึกษา พนักงาน ครูอาจารย์ และผู้สนใจต่อไปครับ

ขอบพระคุณที่ช่วยสนับสนุนครับ

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ

ขณะนี้ยังไม่ค่อยมีสปอนเซอร์มาติดต่อเลยนะครับ ขอความช่วยเหลือจากท่านบ้าง ผมต้องเข้ามาตอบตลอด มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับ อย่างน้อยช่วยซื้อหนังสือบ้างก็ยังดีครับ

ขอบพระคุณในความเห็นใจของทุกท่านครับ

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ

29-10-48

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอจัดให้ตามคำแนะนำของคุณบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ คลิ๊กที่นี่ครับ

-------------------------

Silk : Queen of Fibres - The Concise Story by Assist. Prof. Dr. Apichart Sonthisombat and Dr. Peter T. Speakman (PDF FILE)--> Click here!

---------------------

Technical Textile Useful Links --> Click here!

--------------------------

Nanotechnology Useful Links -->Click here!

--------------------------------------------------

คำนิยามเกี่ยวกับการฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ

คลิ๊กที่นี่ครับ

รายชื่อหนังสือใหม่ล่าสุด

- การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงาน เล่ม 2

Description: D:\2012_6\new2.gifดาวน์โหลดใบสั่งซื้อได้ที่นี่ครับ (pricelist) Description: D:\2012_6\new2.gif

 

 

 

มีอะไรเพิ่มเติม...กรุณาส่งอีเมล์ หรือโทรมาบอกได้ครับ เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ให้ดีที่สุดครับ

WEBSTAT for ttcexpert.com

 

ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2549 3666 หรือ โทรสาร 0 2549 3665 หรือที่... e-mail:

drapichart2006@hotmail.com

---------------------

Asst.Prof.Dr. Apichart Sonthisombat

Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT),

Rungsit-Nakornnayok Road, Klong 6. Thanyaburi, Pathumthani, 12110 THAILAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยากให้เว็บนี้มีอะไรเพิ่มเติม...กรุณาส่งอีเมล์ หรือโทรมาบอกได้ครับ เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ให้ดีที่สุดครับ

WEBSTAT for ttcexpert.com

Last updated on 09-06-55

 

 

หมายเหตุ ความคิดเห็นที่ปรากฎในเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ของผู้เขียนมิได้เป็นความเห็นชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แต่อย่างใด