Description: D:\New_website\Banner.jpgDescription: D:\2011_11\ttcexpert_backup\New_website\About_us.jpgDescription: D:\2011_11\ttcexpert_backup\New_website\Objective.jpgDescription: D:\2011_11\ttcexpert_backup\New_website\E-learning.jpgDescription: D:\2011_11\ttcexpert_backup\New_website\Manual.jpgDescription: D:\2011_11\ttcexpert_backup\New_website\Lesson.jpgDescription: D:\2011_11\ttcexpert_backup\New_website\Training.jpgDescription: D:\2011_11\ttcexpert_backup\New_website\Webboard.jpgDescription: D:\2011_11\ttcexpert_backup\New_website\Contact_us.jpg

สถิติการใช้งานของเว็บไซต์ ttcexpert.com (Webstat)
WEBSTAT 2560
WEBSTAT 2559
WEBSTAT 2558
WEBSTAT 2557
Webstat ประจำปี 2556

Webstat เดือนมกราคม 2556 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกุมภาพันธ์ 2556 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมีนาคม 2556 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนเมษายน 2556 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤษภาคม 2556 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมิถุนายน 2556 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกรกฎาคม 2556 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนสิงหาคม 2556 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกันยายน 2556 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนตุลาคม 2556 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤศจิกายน 2556 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนธันวาคม 2556 คลิ๊กที่นี่

Webstat ประจำปี 2555

Webstat เดือนมกราคม 2555 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกุมภาพันธ์ 2555 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมีนาคม 2555 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนเมษายน 2555 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤษภาคม 2555 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมิถุนายน 2555 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกรกฎาคม 2555 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนสิงหาคม 2555 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกันยายน 2555 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนตุลาคม 2555 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤศจิกายน 2555 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนธันวาคม 2555 คลิ๊กที่นี่

Webstat ประจำปี 2554

Webstat เดือนมกราคม 2554 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกุมภาพันธ์ 2554 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมีนาคม 2554 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนเมษายน 2554 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤษภาคม 2554 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมิถุนายน 2554 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกรกฎาคม 2554 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนสิงหาคม 2554 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกันยายน 2554 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนตุลาคม 2554 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤศจิกายน 2554 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนธันวาคม 2554 คลิ๊กที่นี่

Webstat ประจำปี 2553

Webstat เดือนมกราคม 2553 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกุมภาพันธ์ 2553 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมีนาคม 2553 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนเมษายน 2553 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤษภาคม 2553 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมิถุนายน 2553 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกรกฎาคม 2553 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนสิงหาคม 2553 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกันยายน 2553 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนตุลาคม 2553 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤศจิกายน 2553 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนธันวาคม 2553 คลิ๊กที่นี่

Webstat ประจำปี 2552

Webstat เดือนมกราคม 2552 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกุมภาพันธ์ 2552 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมีนาคม 2552 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนเมษายน 2552 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤษภาคม 2552 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมิถุนายน 2552 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกรกฎาคม 2552 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนสิงหาคม 2552 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกันยายน 2552 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนตุลาคม 2552 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤศจิกายน 2552 คลิ๊กที่นี่


Webstat เดือนธันวาคม 2552 คลิ๊กที่นี่


Webstat ประจำปี 2551

Webstat เดือนมกราคม 2551 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกุมภาพันธ์ 2551 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมีนาคม 2551 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนเมษายน 2551 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤษภาคม 2551 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมิถุนายน 2551 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกรกฎาคม 2551 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนสิงหาคม 2551 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกันยายน 2551 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนตุลาคม 2551 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤศจิกายน 2551 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนธันวาคม 2551 คลิ๊กที่นี่

***********************

Webstat ประจำปี 2550

Webstat เดือนมกราคม 2550 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกุมภาพันธ์ 2550 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมีนาคม 2550 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนเมษายน 2550 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤษภาคม 2550 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมิถุนายน 2550 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกรกฎาคม 2550 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนสิงหาคม 2550 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกันยายน 2550 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนตุลาคม 2550 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤศจิกายน 2550 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนธันวาคม 2550 คลิ๊กที่นี่

************************

Webstat ประจำปี 2549

Webstat เดือนมกราคม 2549 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนกุมภาพันธ์ 2549 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมีนาคม 2549 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนเมษายน 2549 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤษภาคม 2549 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมิถุนายน 2549 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกรกฎาคม 2549 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนสิงหาคม 2549 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนกันยายน 2549 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนตุลาคม 2549 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนพฤศจิกายน 2549 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนธันวาคม 2549 คลิ๊กที่นี่

Webstat ประจำปี 2548

Webstat เดือนมกราคม 2548 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนกุมภาพันธ์ 2548 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนมีนาคม 2548 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนเมษายน 2548 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนพฤษภาคม 2548 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนมิถุนายน 2548 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนกรกฎาคม 2548 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนสิงหาคม 2548 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนกันยายน 2548 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนตุลาคม 2548 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนพฤศจิกายน 2548 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนธันวาคม 2548 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat ประจำปี 2547 คลิ๊กที่นี่

Webstat เดือนมกราคม 2547 p01 p02 p03 p04

Webstat เดือนกุมภาพันธ์ 2547 p01 p02 p03 p04

Webstat เดือนมีนาคม 2547 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนเมษายน 2547 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนพฤษภาคม 2547 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนมิถุนายน 2547 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนกรกฎาคม 2547 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนสิงหาคม 2547 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนกันยายน 2547 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนตุลาคม 2547 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนพฤศจิกายน 2547 คลิ๊กที่นี่ครับ

Webstat เดือนธันวาคม 2547 คลิ๊กที่นี่ครับ


Webstat ประจำปี 2546 คลิ๊กที่นี่ครับ


Webstat เดือนธันวาคม 2546 คลิ๊กที่นี่ครับ


Webstat ประจำปี 2545 คลิ๊กที่นี่ครับ

 


 

วีดีโอซีดี เรื่อง "นาโนเทคโนโลยีสำหรับงานสิ่งทอ"

เอกสารประกอบการสัมมนา

เรื่อง "การทำความสะอาดสิ่งทอ"

การจัดทำกิจกรรม 5ส และ

การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2000

ผลงาน ผศ.ศุภวิทย์ ลวณะสกล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แก๊สซิไฟเออร์ คลิ๊กดู VDO ที่นี่ครับ (พลังงานทดแทนน้ำมัน!!!)

ได้ที่นี่ครับ ขอบคุณครับDescription: D:\2011_11\ttcexpert_backup\new2.gif

 

  หนังสือรวมสุดยอดเว็บไซต์สิ่งทอทั่วโลก Hot Textile Websites เล่มใหม่ เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ นักศึกษา ผู้สนใจด้านสิ่งทอ ราคา 150 บาท สนใจติดต่อ... สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

โทร. 0 2713 5492-9

โครงการความร่วมมือในอนาคต

เร็วๆ นี้จะมีข่าวดีสำหรับโครงการความร่วมมือครับ ระหว่างมหาวิทยาลัย Leeds ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ โครงการ ITAP สวทช. ประเทศไทย อดใจรอสักนิดครับ

 

ดูรายชื่อหนังสือทั้งหมด (30 เล่ม) ที่นี่ครับ

ประมวล ภาพที่ 1 าพที่ 2 การสัมมนา เรื่อง สุดยอดการจัดการสิ่งทอ : เทคโนโลยีสะอาด ทำกำไรได้จริงหรือ? ในวันที่ 26-27 พ.ค. 2548 ถ้าท่านต้องการหนังสือประกอบการสัมมนา สามารถติดต่อได้ที่ อ.อภิชาติ ครับ

--------------------------------

Interview with Dr. Apichart บทสัมภาษณ์ ดร.อภิชาติคลิ๊กที่นี่ครับ

--------------------------------

Blog ที่นี่ครับ หากท่านต้องการจะโพสต์ข้อมูลที่นี่

ผลงานของ ผศ.ดร.อภิชาติบทสัมภาษณ์รายการ "ความรู้สู่ชุมชน" วิทยุเพื่อการศึกษา FM 92 MHz วันที่ 30 มิ.ย. 2548 เวลา 13.30-14.30 น.คลิ๊กที่นี่ (22 Minutes) เครื่องย้อมพลังงานแสงอาทิตย์ (งานวิจัย) จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 11 สิงหาคม 2548 และจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 26 สิงหาคม 2548 คลิ๊กที่นี่ ชมวีดีโอคลิป จากรายการรู้รักษ์พลังงาน สถานีโทรทัศน์ไอทีวี วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2548 Movie Here

เครื่องผลิตโฟม สำหรับการย้อมที่ใช้น้ำกว่าปกติ (งานวิจัย) ชมวีดิโอคลิป จากรายการรู้รักษ์พลังงาน สถานีโทรทัศน์ไอทีวี วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2548 Movie Here

บทสัมภาษณ์คุณสุนทร ไกรตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ที่ได้รับคำปรึกษาจาก ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ภายใต้โครงการ ITAP สวทช. คลิ๊กที่นี่

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ การบรรยายเรื่อง "นาโนเทคโนโลยีกับงานสิ่งทอ" Nanotechnology in Textiles V.4.00 ฟรี! คลิ๊กที่นี่ครับ

----------------------------------

สนใจอยากให้คณะที่ปรึกษา ttcexpert.com เข้าช่วยเหลือธุรกิจ ของท่าน ttcexpert.com สามารถติดต่อได้ที่นี่ โทร. 0 2549 3666 หรือ โทรสาร 0 2549 3665 ครับหรืออยากทำโครงการ... ติดต่อโครงการ ITAP สวทช. ที่ คุณวรรณรพี โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1379

เขียนติชมได้ที่นี่ครับ! Guest Book

Description: D:\2011_11\ttcexpert_backup\images\linkthinkdan.gifสนใจติดต่อโฆษณาได้ที่

drapichart2006@hotmail.com

ค่าสปอนเซอร์เหล่านี้จะนำมาปรับปรุงเว็บ ให้บริการได้ดีกว่านี้ครับ ขอบคุณครับ

จากใจ ผศ.ดร.อภิชาติ

Asking for your helps, please.

เนื่องจากเว็บไซต์นี้เปิดบริการฟรี ให้กับพวกท่านมาเป็นเวลาเกือบ 4 ปี ถ้าหากท่านต้องการ จะสนับสนุนผม ให้สามารถทำงาน เพื่อสังคม มากกว่านี้ เช่น ช่วยเหลือให้สามารถจัดการสอนออนไลน์ ซื้อหนังสือ ตำราจากต่างประเทศให้ หรือหาผู้ช่วย ในการทำอีเลิร์นนิ่งให้ดีกว่านี้ เป็นต้น เพื่อเราจะร่วมกันทำเว็บนี้ ให้เป็นแหล่งความรู้ ที่ดีแห่งหนึ่ง ให้กับนักศึกษา พนักงาน ครูอาจารย์ และผู้สนใจต่อไปครับ

ขอบพระคุณที่ช่วยสนับสนุนครับ

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ

ขณะนี้ยังไม่ค่อยมีสปอนเซอร์มาติดต่อเลยนะครับ ขอความช่วยเหลือจากท่านบ้าง ผมต้องเข้ามาตอบตลอด มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับ อย่างน้อยช่วยซื้อหนังสือบ้างก็ยังดีครับ

ขอบพระคุณในความเห็นใจของทุกท่านครับผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ

29-10-48

 


อยากให้เว็บนี้มีอะไรเพิ่มเติม...กรุณาส่งอีเมล์ หรือโทรมาบอกได้ครับ เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ให้ดีที่สุดครับ WEBSTAT for ttcexpert.com

Last updated on

16-11-2017

ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2549 3666 หรือ โทรสาร 0 2549 3665 หรือที่... e-mail: apichart.s@en.rmutt.ac.th

Assistant Professor Dr. Apichart Sonthisombat

Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT),

Rungsit-Nakornnayok Road, Klong 6. Thanyaburi, Pathumthani, 12110 THAILAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ความคิดเห็นที่ปรากฎในเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ของผู้เขียนมิได้เป็นความเห็นชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แต่อย่างใด