การประชุมครั้งแรกของคณะที่ปรึกษา ไทยเคมีสิ่งทอ เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ณ ร้านสมพงศ์ แถวๆ ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

ประวัติคณะที่ปรึกษา (RESUME)
ผศ.ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ
คุณ อำนาจ พัฒน์ทอง
คุณ สมชิต เรืองรักเรียน
คุณ วิศัลย์ ณ ระนอง
คุณ ประภาส พัฒนอมร
คุณ ปิยะพงษ์ อัศวศุภฤกษ์
คุณ วิระ อาชีวปริสุทธิ
คุณ ฐิติกร รักไทย (Webmaster)
คุณ ชิโนทัย พรหมหิตาทร
คุณ ธำรงค์ รักษาบุญ (Designer)
อาจารย์ กุลธวัช เจริญผล (Art Designer)
อาจารย์เอ คณะศิลปกรรม มทรธ. (Art Designer)

ขอเชิญฟังเสียง ดร.อภิชาติ ในการให้สัมภาษณ์ รายการ SMEs TODAY FM 101MHz วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2549 เวลา 12.15-12.30 น. ที่นี่ครับ (wav file)

------------------------------

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อภิชาติ เรื่อง โครงการ ITAP สวทช. และเรื่อง การพัฒนาการย้อมในชนบท แนวทาง และอนาคต ที่นี่ครับ

-------------------------
หนังสือกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ
เล่มนี้เหมาะ สำหรับ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ช่างเทคนิค และผู้ที่สนใจ 300 บาท สนใจติดต่อ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ โทรสาร 0 2549 3665

----------------------------------

ท่านสามารถดูตารางธาตุได้ที่นี่ โดยท่านสามารถ ทราบค่าต่างๆได้ อาทิ เป็นธาตุตัวที่เท่าไร ค่าโมเลกุล ความทนต่ออุณหภูมิ ฯลฯ

 

OBJECTIVES

1. หลักการและเหตุผล
  1.1 ความเป็นมา
   เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ จำนวนมาก แต่โรงงานส่วนมาไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานได้ ดังนั้นทำให้โรงงานเหล่านี้เสียโอกาสในการแข่งขันกับตลาดโลก ส่งผลกระทบกับความเชื่อถือของสินค้าสิ่งทอ และนำเงินเข้าประเทศน้อยลงอีกทั้งการที่ประเทศจีน เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การค้าโลก และการเปิดการค้าเสรีสิ่งทอ สิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบกับประเทศไทยอย่างมาก ดังนั้น ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ และคุณปิยะพงษ์ อัศวศุภฤกษ์ จึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อช่วยพัฒนา และสนับสนุนอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอ โดยการจัดทำเว็บไซต์ให้ความรู้-แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ จำนวน 1 เว็บ ทั้งนี้จะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีสิ่งทอจากหลายหน่วยงาน ร่วมกันช่วยเหลือในการจัดทำเว็บดังกล่าวอนึ่งเว็บไซต์ดังกล่าว จะเป็นเว็บไซต์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรใดๆ (Non-profit Organisation) แต่เป็นการทำงานโดยความสมัครใจในการช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติเท่านั้น  

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน
     เว็บไซต์ดังกล่าวตั้งชื่อว่า Thai Textile Chemistry Expert, ThaiTexChem Expert.com หรือ TTC Expert.com เริ่มต้นจากการประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะประกอบด้วยเนื้อหาคร่าวๆ ดังต่อไปนี้คือ
- เราคือใคร ? ประวัติของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน
- จุดมุ่งหมายคืออะไร ?
- แนะนำหนังสือหรือตำราที่ ดร.อภิชาติ เขียนไว้ (ภาคความรู้)
- ข้อมูลเกี่ยวกับด้านสิ่งทอ
- Link เกี่ยวกับสิ่งทอ เส้นใย ฯลฯ ที่จำเป็น
- Webboard ( ตั้งกระทู้) เพื่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญ หรือเพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่าน เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในโรงงาน โดยจะแยกเป็นกลุ่มๆ เช่น เตรียมวัสดุสิ่งทอ ย้อมสี พิมพ์ ตกแต่งสิ่งทอ เป็นต้น
- Webboard เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง/สมัครงาน
- ติดต่อผู้จัดทำ โดยมี e-mail ที่ตั้งขึ้นเฉพาะ และมีพนักงานตรวจเช็คอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และคอยติดต่อผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน (ถ้าจำเป็น) ฯลฯ
โดยเน้นหนักเกี่ยวกับ Webboard ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับโรงงานที่ต้องการ ทั้งนี้ผู้ที่จะเขียน Webboard ( กระทู้) ต้องกรอกใบสมัคร เพื่อป้องกันพวกที่อาจจะก่อกวนเว็บไซต์ของเรา แต่ถ้าเป็นส่วนอื่นๆ ไม่จำเป็นต้อง Login สามารถเข้าดูข้อมูลได้
และคณะกรรมการฯ ได้ลงมติให้ใช้ชื่อ ttcexpert.com

ดังนั้นในเวลาอีกไม่นาน เว็บไซต์ของเราจะครบรอบ 5 ปี แล้วครับ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ช่วยเหลือวงการฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ ให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ลดมลพิษ ลดของเสีย และปรับปรุงประสิทธิภาพพนักงานให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นต่อไป อีกทั้งเว็บไซต์นี้ใช้เป็นเว็บในการเรียนการสอนหลักของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และกระจายความรู้สู่สถาบันการศึกษาอื่นๆ


 

OBJECTIVES
1. Rationale
          1.1 Background
          At present, Thailand has about 400 dyeing, printing and finishing factories but many factories have no textile specialists to resolve production problems in order to improve efficiencies and reduce production costs and increase productivities. Therefore, these plants may lose the opportunities to compete on the World market.  Back from 2002 in order to bring much more money to Thailand, Assistant Professor Dr.  Apichart Sonthisombat and Mr. Piyapong Atsawasupalerk found solutions to such problems using website and web-board to help develop dyeing, printing and finishing factories.  This is a website so called “Thai Textile Chemistry Expert or ttcexpert” which was emphasized some important data for troubleshooting on dyeing, printing, finishing, and so on.  Therefore they asked some Thai experts (Mr. Amnart Path-thong, Mr. Somchit Ruangrakrean, Mr. Visan Na-ranong, Mr. Prapas Pathanaamon, Mr. Vera Archivaprarisuth, Mr. Thitikorn Lakthai, Mr. Chinothai Promhitatorn, Mr. Thamrong Raksaboon, Mr. Kiltawat Charoenpon and Dr. A (Faculty of Art, RMUTT) in order to join us.  The ttcexpert.com expert group does not seek any profit but it is run by voluntary mind of our group.  Nevertheless, the money earned by this group will pay for overhead costs of the website.

1.2 Background
          Such sites named Thai Textile Chemistry Expert, ThaiTexChem Expert.com or TTC Expert.com start from the Board of Directors on 14 June 2545 the website will include content outline as follows:
- Who are we? The resume of all the experts.
- What is the purpose of the group?
- Thai Textile Chemistry books from Dr. Apichart Sonthisombat
- Information and innovation for textile.
- Link on textile fibers, etc.
- Web-board for professionals or friends who are interested to resolve the existing problems in their plants. It will be split into groups, such as materials, textile dyeing, printing, finishing, textile and so on.
- Web-board about vacancies / job finder.
- Contact by e-mail that has only started. And employs at least one check waiting times and contact an individual (if necessary), etc.
With an emphasis on the Web-board troubleshooting for educational needs. Those Web-board users must fill out an application in order to enter the web-board and keep as references.

 

 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
  2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
      1. เพื่อรวบรวมความรู้ และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
      2. เพื่อช่วยเหลือโรงงานฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอขนาดเล็ก และขนาดกลางให้สามารถต่อสู้กับการแข่งขันในตลาดโลกได้
  2.2 เป้าหมายของโครงการ
      1. หลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้ จะมีเว็บไซต์ตัวใหม่ที่มีเนื้อหาตามข้อ 1.2
      2. ให้บริการพนักงาน นักศึกษา หรือผู้สนใจด้านอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ เกี่ยวกับความรู้ , Link ต่างๆ , แนะนำหนังสือที่ควรอ่าน , แก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 

2. The purposes and aims of the Group
          2.1 Purposes
          1. To gather knowledge and experience of professionals to improve quality, reduce production costs and increased productivities.
          2. To help Textile dyeing, printing, finishing factories to compete with the World market.
          2.2 The aims of the project
          1. After completion of this project, there is a new website with content in accordance with Article 1.2.

          2. Textile factory employees or students who are interested in textile printing, dyeing, and finishing.

 

วีดีโอซีดี เรื่อง "นาโนเทคโนโลยีสำหรับงานสิ่งทอ" เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "การทำความสะอาดสิ่งทอ" การจัดทำกิจกรรม 5ส และการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2000

ผลงาน ผศ.ศุภวิทย์ ลวณะสกล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แก๊สซิไฟเออร์ คลิ๊กดู VDO ที่นี่ครับ (พลังงานทดแทนน้ำมัน!!!)

ท่านผู้อ่านสามารถโหวตแสดงความพึงพอใจ กับเว็บไซต์ของเราได้ที่นี่ครับ ขอบคุณครับ

 

  หนังสือรวมสุดยอดเว็บไซต์สิ่งทอทั่วโลก Hot Textile Websites เล่มใหม่ เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ นักศึกษา ผู้สนใจด้านสิ่งทอ ราคา 150 บาท สนใจติดต่อ.. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492-9

โครงการความร่วมมือในอนาคต

เร็วๆ นี้จะมีข่าวดีสำหรับโครงการความร่วมมือครับ ระหว่างมหาวิทยาลัย Leeds ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ โครงการ ITAP สวทช. ประเทศไทย อดใจรอสักนิดครับ

 

ดูรายชื่อหนังสือทั้งหมด (30 เล่ม) ที่นี่ครับ

ประมวล ภาพที่ 1 าพที่ 2

การสัมมนา เรื่อง สุดยอดการจัดการสิ่งทอ : เทคโนโลยีสะอาด ทำกำไรได้จริงหรือ? ในวันที่ 26-27 พ.ค. 2548 ถ้าท่านต้องการหนังสือประกอบการสัมมนา สามารถติดต่อได้ที่ อ.อภิชาติ ครับ

--------------------------------

Interview with Dr. Apichart

บทสัมภาษณ์ ดร.อภิชาติ

คลิ๊กที่นี่ครับ

--------------------------------

Blog ที่นี่ครับ หากท่านต้องการจะโพสต์ข้อมูลที่นี่

ผลงานของ ผศ.ดร.อภิชาติ

บทสัมภาษณ์รายการ "ความรู้สู่ชุมชน" วิทยุเพื่อการศึกษา FM 92 MHz วันที่ 30 มิ.ย. 2548 เวลา 13.30-14.30 น.คลิ๊กที่นี่ (22 Minutes)

เครื่องย้อมพลังงานแสงอาทิตย์ (งานวิจัย) จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 11 สิงหาคม 2548 และจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 26 สิงหาคม 2548 คลิ๊กที่นี่ ชมวีดีโอคลิป จากรายการรู้รักษ์พลังงาน สถานีโทรทัศน์ไอทีวี วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2548 Movie Here

เครื่องผลิตโฟม สำหรับการย้อมที่ใช้น้ำกว่าปกติ (งานวิจัย) ชมวีดิโอคลิป จากรายการรู้รักษ์พลังงาน สถานีโทรทัศน์ไอทีวี วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2548 Movie Here

บทสัมภาษณ์คุณสุนทร ไกรตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ที่ได้รับคำปรึกษาจาก ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ภายใต้โครงการ ITAP สวทช. คลิ๊กที่นี่

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ การบรรยายเรื่อง "นาโนเทคโนโลยีกับงานสิ่งทอ" Nanotechnology in Textiles V.4.00 ฟรี!

คลิ๊กที่นี่ครับ

----------------------------------

สนใจอยากให้คณะที่ปรึกษา ttcexpert.com เข้าช่วยเหลือธุรกิจ ของท่าน ttcexpert.com สามารถติดต่อได้ที่นี่ โทร. 0 2549 3666 หรือ โทรสาร 0 2549 3665 ครับหรืออยากทำโครงการ... ติดต่อโครงการ ITAP สวทช. ที่ คุณวรรณรพี โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1379

 

เขียนติชมได้ที่นี่ครับ! Guest Book

สนใจติดต่อโฆษณาได้ที่

drapichart2006@hotmail.com

ค่าสปอนเซอร์เหล่านี้จะนำมาปรับปรุงเว็บ ให้บริการได้ดีกว่านี้ครับ ขอบคุณครับ

จากใจ ผศ.ดร.อภิชาติ

Asking for your helps, please.

เนื่องจากเว็บไซต์นี้เปิดบริการฟรี ให้กับพวกท่านมาเป็นเวลาเกือบ 4 ปี ถ้าหากท่านต้องการ จะสนับสนุนผม ให้สามารถทำงาน เพื่อสังคม มากกว่านี้ เช่น ช่วยเหลือให้สามารถจัดการสอนออนไลน์ ซื้อหนังสือ ตำราจากต่างประเทศให้ หรือหาผู้ช่วย ในการทำอีเลิร์นนิ่งให้ดีกว่านี้ เป็นต้น เพื่อเราจะร่วมกันทำเว็บนี้ ให้เป็นแหล่งความรู้ ที่ดีแห่งหนึ่ง ให้กับนักศึกษา พนักงาน ครูอาจารย์ และผู้สนใจต่อไปครับ

ขอบพระคุณที่ช่วยสนับสนุนครับ

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ

ขณะนี้ยังไม่ค่อยมีสปอนเซอร์มาติดต่อเลยนะครับ ขอความช่วยเหลือจากท่านบ้าง ผมต้องเข้ามาตอบตลอด มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับ อย่างน้อยช่วยซื้อหนังสือบ้างก็ยังดีครับ

ขอบพระคุณในความเห็นใจของทุกท่านครับ

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ

29-10-48

 

อยากให้เว็บนี้มีอะไรเพิ่มเติม...กรุณาส่งอีเมล์ หรือโทรมาบอกได้ครับ เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ให้ดีที่สุดครับ

WEBSTAT for ttcexpert.com

Last updated on 21-08-59

ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2549 3666 หรือ โทรสาร 0 2549 3665 หรือที่... e-mail: apichart.s@en.rmut.ac.th

Assistant Professor Dr. Apichart Sonthisombat

Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT),

Rungsit-Nakornnayok Road, Klong 6. Thanyaburi, Pathumthani, 12110 THAILAND

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอจัดให้ตามคำแนะนำของคุณบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ คลิ๊กที่นี่ครับ

-------------------------

Silk : Queen of Fibres - The Concise Story by Assist. Prof. Dr. Apichart Sonthisombat and Dr. Peter T. Speakman (PDF FILE)--> Click here!

---------------------

Technical Textile Useful Links --> Click here!

--------------------------

Nanotechnology Useful Links -->Click here!

หมายเหตุ ความคิดเห็นที่ปรากฎในเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ของผู้เขียนมิได้เป็นความเห็นชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แต่อย่างใด